Tanssin tarina

Tanssin historia juontaa juurensa ajassa hyvin kauan taaksepäin, aina ihmisen sivilisaation alkuajoille. Tarkkaa tietoa siitä, milloin tanssin historian voidaan kastoa alkaneen, on hyvin vaikea määritellä, sillä siitä ei jää jäljelle mitään varsinaista fyysistä objektia, jonka pohjalta tutkijat voisivat lähteä selvittämään tarkemmin tanssin historiaa. Arkeologit ovat kuitenkin löytäneet nykyisen Intian sekä Egyptin alueella sijaitsevista luolista seinämaalauksia, joiden katsotaan esittävän tanssivia ihmishahmoja. Näiden kivikautisten maalausten uskotaan juontavan juurensa 3 300 vuotta ennen ajanlaskumme alkua.

Mitä erilaisimmilla tansseilla on ollut merkittävä rooli ihmiselämän eri osa-alueilla kautta historian ja sitä on pidetty tärkeänä osana muun muassa erilaisissa rituaaleissa, seremonioissa sekä juhlallisuuksissa. Ihmiset ovat kautta aikain myös tanssineet siitä saatavan viihteen vuoksi. Useiden tämän päivän tanssimuotojen juuret ovatkin kaukana historian erilaisissa perinteissä, juhlallisuuksissa sekä uskonnoissa, joissa liikkuminen on ollut yksi ilmaisun tapa sekä osa kyseistä kulttuuria. Tanssia on historiassa käytetty myös muun muassa erilaisissa parantavissa seremonioissa, joissa sillä on pyritty saavuttamaan transsitiloja.

Baletin synty sekä kehittyminen

Euroopassa tanssin historia juontaa niin ikään kauas vuosien taa. Renessanssin ajalla eli 1300-1600-luvuilla oli kuitenkin merkittävä vaikutus tanssin kehittymiseen. Tänäkin päivänä suuressa suosiossa olevan baletin historia on nimenomaan renessanssin ajan Italiassa. Baletista muodostui etenkin yläluokkien nauttimaa vapaa-ajan viihdettä ja 1700-luvun myötä se saapui Ranskan kuningashuoneeseen. Tanssi yhdistyi oopperan kanssa nimenomaisesti Ranskassa, minkä myötä balettia ruvettiin pitämään taiteen muotona ensimmäistä kertaa historiassa. Baletti kehittyi myös aikaisemmasta hienostuneisuudestaan kohti mitä näyttävämpiä esityksiä, joissa esitys rakentui tarinan pohjalle.

Tarinoiden sekä tarinoiden hahmojen välisten suhteiden ja tunteiden esittäminen oli aikaisemmin kuulunut näyttelijöille. Baletin kehityksen myötä näitä tunteita sekä tarinoita ilmaistiin ensimmäisen kerran tanssin kautta. Siinä missä tanssijat aikaisemmin käyttivät erilaisia naamareita, alettiin balettia esittää ilman, jotta tanssijat voisivat ilmaista erilaisia tunteita myös kasvojen eleillään. 1700-luvun lopulla alkaneen romantiikan myötä baletti sai uusia vaikutteita sekä inspiraatiota erityisesti fantasioista sekä vieraista kulttuureista. Samaan aikaan myös baletin erilaiset liikkeet sekä koreografiat kokivat nopeaa kehitystä.

1900-luku toi tanssille uusia muotoja

1900-luvun alussa tapahtuneet kulttuurilliset muutokset sekä suuntaukset vaikuttivat myös tanssiin. Siinä missä aikaisempia vuosisatoja oli hallinnut baletti, alettiin tanssissa etsiä uusia, entistä enemmän yksilöön liittyviä ilmaisutapoja. Tämä loi pohjan modernin tanssin syntymiselle sekä sitä seuranneelle huimalle kasvulle. Uusien ajatusten sekä modernin tanssin suosion kasvun myötä perinteinen baletti alettiin nähdä negatiivisessa valossa. Baletin katsottiin olevan enemmänkin voimistelua, kuin ihmisten vapaata, tanssillista ilmaisua. 1900-luvun sanotaankin olevan tanssin historiassa aikaa, jolloin pyrittiin kaikin keinoin pois perinteisen baletin maailmasta.

1900-luvun lopulle tultaessa modernitanssi sekä baletti olivat kumpikin saavuttaneet vakaan sekä arvostetun pohjan. Tanssi kuitenkin nähtiin tuolloin vahvasti pelkästään hyvin teknisenä sekä poliittiset tarkoitusperät omaavana ilmaisumuotona. Kilpailu eri koreografien välillä oli kovaa, minkä seurauksen erilaiset tekniikat sekä liikkeet kehittyivätkin nopeasti yhä enemmän kokemusta, voimaa sekä liikkuvuutta vaativaksi. Massakulttuurin myötä aikaisemmin hyvin pienessä mittakaavassa tunnettu street dance kasvoi kansainväliseen suosioon. Suosion taustalla vaikutti suuresti Jackson 5 -yhtyeen esittämä robottitanssi, jonka koreografia oli Michael Jacksonin käsialaa.

Tanssi esittävän taiteen muotona

Tanssitaiteen historia on renessanssin ajan baletissa, josta käsitys esittävästä tanssista on vuosien saatossa laajentunut huomattavasti. Tänä päivänä tanssitaiteeseen, eli toisin sanoen näyttämötanssin alaan, kuuluvat baletin ohella esimerkiksi jazztanssi, nykytanssi sekä moderni tanssi. Lisäksi muissa muodoissa voidaan tehdä tanssitaiteen alaisuuteen luettavia esityksiä sekä teoksia. Tämän taiteen muodon ominaispiirteisiin kuuluu erityisesti tanssilla olevat taiteelliset tavoitteet, erikoistuneet esiintyjät sekä esitysten suorittaminen näyttämöllä. Kyse on tanssijoiden suorittamista liikeilmaisuista, joissa tanssija käyttää omaa kehoaan välineenä teoksen luomisessa.

Tanssitaiteelle on muiden esittävien taiteiden tapaan ominaista se, että kun esitys on loppunut, on myös itse varsinainen teos kadonnut. Teokseen täysin vastaavassa muodossa ei voida enää jälkikäteen palata, vaikka se tanssittaisiinkin uudelleen. Esitys tapahtuu vain tanssitussa hetkessä. Useat tanssitaiteen alaan kuuluvat tanssimuodot pyrkivät nykytaiteelle tyypillisesti rikkomaan tiettyjä taidemuodolle asetettuja rajoja. Tanssi onkin hyvin nopeasti sekä jatkuvasti kehittyvä taiteen alan, joka ottaa vaikutteita niin muista tansseista, kuin erilaisista taiteen ja ilmaisemisen muodoista.

Tanssi harrastuksena ja urheilumuotona

1900-luvun myötä tapahtunut tanssin rantautuminen suurien väestöryhmien keskuuteen nosti erilaisien tanssien suosiota sekä vapaa-ajan harrastajien määrää. Siinä missä tanssi nähtiin aikaisemmin esityksenä, tuli siitä nyt kaikille mahdollinen ilmaisemisen sekä viihteen muoto. 2000-luvun myötä tanssi on jatkuvasti kasvattanut suosiotaan huimasti erityisesti monipuolisena liikunnan muotona. Tämän päivän suuresta valikoimasta löytyy jokaiselle jotain, halusipa sitten harrastaa yksin, parin kanssa tai ryhmässä. Tanssiharrastuksessa alkuun pääsee vähillä varusteilla mikä osaltaan madaltaa kynnystä uuden harrastuksen aloittamisessa.

Monipuolistunut tanssin maailma

Tanssin historia sekä varhaisimmat juuret ulottuvat historiassa hyvin kauas, aina ihmisen sivilisaation alkuajoille, ja se onkin läpi ihmisen historian ollut osa mitä erilaisimpia rituaaleja, seremonioita sekä juhlallisuuksia. Euroopan historiassa baletti nousi sekä kehittyi renessanssin kuluessa ja hallitsi tanssimaailmaa, kunnes 1900-luvulle tultaessa sai kulttuurillisten muutosten myötä rinnalleen laajan kirjon muita tanssin muotoja. Nykyisin tanssi on esittävän taiteen lisäksi monien ihmisten suosima liikuntamuoto sekä vapaa-ajan viettotapa. Monipuolistumisen myötä tanssin maailmasta löytyykin nykyisin jokaiselle jotakin.